листа на контакти

АМАК СП А.Д Охрид

Адреса:
15-Ти Корпус, 89
6000, Охрид Македонија
Тел: ++389(0)46.263.781 Факс:++389(0)46.263.784

Менаџмент
 Венко Шапкар, Ген. Дир
++389(0)46.262.227
    venko@amac.com.mk
финансии
Билјана Суклоска
Одделение за финансии, Менаџер
++389(0)46.263.781Ext. 205
    finansii@amac.com.mk
Автоматска обработка на податоци
Алан Каоу
Аоп Менаџер
++389(0)46.279.808
    alan@amac.com.mk

Јазик: