безбеднoсни појаси

  • Сигурносни појаси со предзатегнување
  • Троточкаст појас со ретрактор за итно блокирање - тип 4 и 4N, со повеќекратна осетливост
  • Двоточкаст појас со ретрактор за автоматско блокирање -тип 3.
  • Двоточкасти статични појаси
  • Специјални типови појаси
  • Одобрено со Директива 77/541/EEC дополнето со Директива 2005/40/EC и Правилник 16.04.

На левата страна има слики од Безбеднoсни пoјaси од нашиот каталог на производ

Јазик: