брави

  • Брави и компоненти за задржување на врати и поклопци и други механизми
  • Брави со електричен сигнал и стандардни брави
  • Механизми
  • Одобрено со Директива 70/387/EEC дополнето со Директива 2001/31/EC и Праавилник 11.01.
Јазик: